Oxygen Lances

Privacy policy

In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation Personal Data of 27 April 2016 (Official Journal of the European Union L 119 of 05/04/2016), I inform that:

  1. The administrator of your personal data is SILINGEN POLSKA SP Z O.O ul. Sienkiewicza 12 43-170 Łaziska Górne.

  2. Personal data will be processed on the basis of art. 6 (1) (f) The processing is necessary for purposes deriving from legitimate interests pursued by the controller or a third party, except where the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject, requiring the protection of personal data, prevail over those interests , in particular when the data subject is a child. And art 6 (1) (b) the processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is party or to take action at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract.

  3. Category data: First name, Last name, contact details, Full company details.

  4. The submission of data by the data subject is a prerequisite for the implementation of the contract by Silingen Polska Sp. z o.o

  5. The recipients of the data will be the only entities authorized to obtain personal data on the basis of the law.

  6. Personal data will be stored for a period of 5 years from the end of the calendar year in accordance with the provisions of the Act of 29 August 1997. on the Tax Code.

  7. The data subject has  the right to demand from the administrator the access to the personal data, rectification, deletion or limitation of processing, the right to object to the processing.

  8. The data subject has  the right to file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office when it considers that the processing of personal data violates the provisions of the general General Data Protection Regulation.

  9. Personal data will not be profiled in any way.

  10. Providing data is voluntary.

 

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SILINGEN POLSKA SP Z O.O ul. Sienkiewicza 12 43-170 Łaziska Górne.

 

2.      Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Oraz art. 6 ust 1 lit b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

3.      Kategorie danych:  Imię, Nazwisko, dane kontaktowe, Pełne dane firmy.

 

4.      Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy przez Silingen Polska Sp. z o.o

 

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ordynacji Podatkowej.

 

7.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

 

9.      Pani/Pana dane nie będą profilowane w żaden sposób.

 

10.  Podanie danych jest dobrowolne.

Klauzula Informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest :

"SILINGEN POLSKA" Sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 12, 43-170 Łaziska Górne, Tel: 662 027 652

Reprezentowanym przez: Jarosława Jarek

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych .

3. Monitoring wizyjny zastosowano w:
SILINGEN POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 61A, 43-190 Mikołów.

4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym to:

·         wejście i wyjście na halę produkcyjną;

·         hale produkcyjne;

·         teren od strony głównych bram wjazdowych;

5. Monitoring wizyjny zastosowany jest w celu nadzorowania procesów produkcyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie zakładu i ochrona mienia  oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę  na szkodę a także w celu ochrony środowiska.

6. Podstawa prawną prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:

·         Art. 6 ust.1 pkt. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

·         Art. 6 ust. 1 pkt. f)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

·         Art. 22 2 Kodeksu  Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

·         Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2142 ze zm.)

·         Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2014r. o odpadach. Art.25 ust. 6a-6e oraz Art.25 ust. 8a (Dz.U.2019.0.701)

7. Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się poprzez bieżący zapis obrazu kamer przemysłowych obejmujących monitorowane obszary a okres przechowywania danych wynosi 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym,

8. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora Danych Osobowych.

9. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którym Administrator ma zawarte umowy powierzenia oraz organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji , prokuratorze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

10. SILINGEN POLSKA Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie monitorowanym, niszczeniu i kradzieży mienia oraz na wniosek : osób trzecich, organów prowadzących postępowania. Nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin przechowywania 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

11. Udostępnienie do przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego. Poruszanie się po terenie objętym monitoringiem wizyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego. Jeśli sprzeciwiają się Państwo zarejestrowaniu Państwa wizerunku na nagraniu, to konieczne jest opuszczenie obszaru objętego stosowaniem monitoringu wizyjnego.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego (tj. bez udziału człowieka) do podejmowania decyzji wobec Państwa w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

13. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e)      prawo do przenoszenia danych

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.